Ansvar

Ett hållbarhetsarbete för oändligt många äventyr till

Vår existens som outdoorvarumärke – och som individer som ständigt törstar efter nya naturupplevelser – är knuten till vår miljömedvetenhet och viljan att inte påverka naturen. I allt vi gör strävar vi efter att öka vår resurseffektivitet, hitta miljövänligare alternativ och närma oss en 100 procent klimatneutral verksamhet.

ansvar miljö

Vår strävan är att göra produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt och som en del i designprocessen analyserar vi produktens hela livscykel. Produktlivscykelanalysen utgörs av fem essentiella områden; materialval, tillverkning, produktanvändning, transport, återvinning och avfallshantering. Vi fördjupar oss inom varje område och utvärderar olika påverkan på energiförbrukning, luftförorening, koldioxidutsläpp och vattenförsurning, allt för att hitta det bästa alternativen ur ett hållbarhetsperspektiv.

Inom vissa områden begränsas utvecklingen av att det i nuläget inte finns några helt hållbara lösningar. Människor är beroende av våra kök i de mest krävande av miljöer och vi jobbar kontinuerligt med att hitta alternativ till fossila bränslen som inte inte gör avkall på driftsäkerhet och prestanda. 

Men det finns andra områden där vi kan påverka, områden där vi också ger dig som kund bästa möjliga förutsättningar till att bidra, framför allt genom att minska din energianvändning. Endast om vi alla arbetar tillsammans försäkrar vi oss om att äventyret aldrig tar slut.

Produkter med lång livslängd är miljövänligare

När du ser varumärket Primus på en produkt, ta det som en garanti för att den är tillverkad för att användas flitigt i många, långa år. Genom att tillverka friluftsutrustning som håller längre, minskar vi behovet att köpa nytt. Ett Primuskök utvecklar en personlig patina med åren samtidigt som det behåller alla sina kvaliteter så länge användaren underhåller det, vilket bidrar ytterligare till att många kök aldrig ersätts av sina ägare.

Vi ser det här som ett att våra viktigaste ställningstaganden. Ytterst handlar det om att minska vårt behov av råmaterial, energiåtgången vid produktionen och antalet transporter och förpackningar. Och eftersom en majoritet av våra produkter har utbytbara delar och vi håller reservdelar i lager även till gamla produkter, kan du ersätta slitna delar och förlänga livslängden ytterligare! Skulle du av någon anledning ändå vilja ersätta din Primusprodukt med en ny, kan du tack vare vårt välrenommerade varumärke vända dig till den starka andrahandsmarknaden. Eller varför inte ge bort exempelvis ditt gamla kök till någon annan som kan njuta av det under många år framöver? Skulle din Primusprodukt mot förmodan gå sönder bortom vad som är möjligt att laga, går materialet att återvinna och göras till nya produkter.

Optimera din bränsleförbrukning

För ett kök som används flitigt under tio år, står tillverkningen av köket för endast tio procent av kökets totala energiåtgång. Alltså är bränslet som används vid matlagningen den enskilt största faktorn du kan påverka för att minska din åverkan på miljön. Och tills vi människor utvecklat ett fullgott substitut till fossila bränslen gör vi störst skillnad genom att göra våra kök så bränsleeffektiva som möjligt.

Våra Eta-kök har en verkningsgrad på nära 80 procent, vilket gör dem nästan dubbelt så bränsleeffektiva som konventionella friluftskök. Detta minskar inte bara mängden CO2-utsläpp från köket utan även utsläpp relaterade till produktion och transport av bränslet. Parallellt med att göra våra kök effektivare satsar vi resurser på att bidra till utvecklingen av miljövänligare bränslen.

Välj CO2-neutral gas

Primus gas är ett koldioxidneutralt bränslealternativ. För att kompensera för gasens utsläpp av koldioxid och metallbehållaren, investerar vi i skydd, restaurering och återplantering av skog. Tack vare att träd absorberar CO2 blir nettotillskottet av CO2 från gasen noll. Vi stöder projektet Permanent Forest Sink Initiative, initierat av regeringen i Nya Zeeland som syftar till att återplantera och skydda de stora skogsområden som skövlats till förmån för jordbruk på Nya Zeeland.

Utöver att binda co2 ger återplantering och skydd av skogar en ökad biologisk mångfald, förbättrad vattenkvalitet och minskad risk för jorderosion och översvämmingar. Skogarna som omfattas av projektet är skyddade för 99 år framöver och skogsbruk är endast tilllåtet som vårdande åtgärd.

Läs mer om The Permanent Forest Sink Initiative.

Primus